11 maja 2019 r., godz. 14.00-16.

KIDS DESIGN. Domostwarzanie – projektowanie nierealnych domów – kolaże w przestrzeni.

Miejsce: Plac przy Leoparku, Poziom 0, Stary Browar.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: poznandesignfestiwal

 

PARTNEREM CYKLU KIDS DESIGN JEST FIRMA AQUANET S.A

 

Domostwarzanie – projektowanie nierealnych domów – kolaże w przestrzeni – „domy, które żyją”.

Duszą budynku jest harmonia zamieszkiwania, rękoma szacunek i radość, a stopami i kręgosłupem powinno być środowisko z którego budowla wyrasta. Podczas dwugodzinnego warsztatu wspólnie zaprojektujemy nietypowe domy, których kształty będą zaczerpnięte z natury. Sprawdzimy czym mógłby być dom w formie muszli ślimaka, albo podwodny dom o ścianach zbudowanych z fal. Wyklejając ogromne plany budynków, będziemy zastanawiać się nad zagadnieniem „domu rozszerzonego”, mieszającego przestrzeń prywatną z publiczną. Zmienimy codzienne w niecodzienne, otworzymy domy na naturę – rośliny, zwierzęta i krajobraz. Zastanowimy się „czy chmury, słońce, wodospad mogą mieszkać w naszych domach”. Warsztat inspirowany ideą grupy architektów Superstudio – “environment for love at first site”.

Prowadzący:

Studio Sztuki Kobalt to inicjatywa mająca na celu wspieranie kreatywnego rozwoju poprzez sztukę i wspólne działania. Jesteśmy duetem artystek (Marta Węglińska i Patrycja Plich) zajmujących się organizacją warsztatów twórczych. Skupiamy się na tematyce związanej z postrzeganiem natury, badaniem struktury miejskiej i ekologią, transhumanizmem. Pracując w duecie, łączymy nasze osobiste artystyczne doświadczenia, by poszukiwać nietypowych rozwiązań w obrębie edukacji. Dotychczas realizowałyśmy warsztaty w Polsce w instytucjach kultury, sztuki i designu oraz instytucie reportażu.

studio-sztuki-kobalt.carbonmade.com

 

 

________________________________________________________________________________________________

ENG

11th of May 2019 r.

2.00-4.00 pm

KIDS DESIGN. Homes that live.  Designing unreal homes — collages in space

Venue: Plac przy Leoparku, Poziom 0, Stary Browar.

 

Homes that live.  Designing unreal homes — collages in space

The soul of the building is the harmony of inhabiting, the hands is respect and joy, and the feet and spine should be the environment from which the building grows. During the two-hour workshop, we will jointly design atypical houses which shapes will be taken from nature. We will try to create houses in the form of a snail shell or underwater house with walls built of waves, and many other. By pasting with tape huge plans of buildings, we will reflect on the issue of „extended house” where private and public space is mixed. We will try to change dailiness into unusual reality. We will open houses for nature – plants, animals and landscape. We will consider „whether the clouds, the sun, the waterfall can live in our homes”.  Workshop inspired by the idea of a group of architects Superstudio — „environment for love at first site”.

Kobalt Art Studio is an initiative aimed at supporting creative development through art and joint activities. We are a duet of artists (Marta Węglińska and Patrycja Plich) involved in the organization of creative workshops. We focus on topics related to nature perception, urban structure research and ecology, transhumanism. Working in the duet, we combine our personal artistic experiences to search for new solutions within education. Until now, we have carried out workshops in Poland in the institutions of culture, art and design and the reportage institute.

 


Kids design

11 maja 14.00-16.00

KIDS DESIGN. Domostwarzanie – projektowanie nierealnych domów.