Wystawa: MicroSYSTEMS.

Kuratorki: Anna Jęchorek, Marianna Czwojdrak

Wernisaż: 10 maja 2019r., godz. 19.00

Miejsce: Stary Browar. Galeria przy Dziedzińcu. Poziom +2

 

Czy wiesz, gdzie znajdują się wyrzucone przez Ciebie tworzywa sztuczne? Prawdopodobnie dryfują pomiędzy Hawajami a Kalifornią, formując Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci. Wyspę, która według najnowszych badań zajmuje obszar większy niż terytorium Francji, Niemiec i Hiszpanii razem. Choć pozornie mogłoby się wydawać, że Antropocen to ostateczny triumf człowieka nad naturą, nie ma bardziej mylnego stwierdzenia. Dominacja nie oznacza zwycięstwa, a klęskę, której skutki będą boleśnie odczuwalne dla kolejnych pokoleń. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych oraz rosnące zanieczyszczenie powietrza są wspólnym problemem globalnej populacji ludzkiej i tworzą sieć wzajemnie przenikających się zależności, gdzie skala mikro nieustannie przeplata się ze skalą makro.

Jaka jest rola projektanta w dobie masowej produkcji i materializmu jako dominującej doktryny? Młodzi projektanci, biorący udział w wystawie, prezentują krytyczne refleksje oraz szukają odpowiedzi na pytanie, czy jest jeszcze możliwość zapanowania nad konsumpcjonizmem współczesnej cywilizacji? Poprzez szereg innowacyjnych rozwiązań szukają alternatyw dla procesów produkcyjnych, a krytyczna wymowa ich prac stanowi zachętę do namysłu na temat nowoczesnych społeczeństw i wyzwań, którym muszą stawić czoła. Poruszając zagadnienia o charakterze społecznym oraz powracając do tradycyjnych metod rzemieślniczych, dizajnerzy przyczyniają się do zmiany paradygmatu działalności projektanta. Coraz częściej rezygnują z masowej produkcji na rzecz unikatowych (jednostkowych) projektów, a w swojej działalności odwołują się do doświadczeń związanych z personalnymi mikrosystemami. Pozostaje kwestią otwartą, czy lokalne projekty mogą stać się katalizatorem zmian na skalę światową?

Autorki / autorzy prac:

POCZTÓWKI Z KRAKOWA
Postcards from Cracow
Aleksandra Samołyk
2018

SCOBY: opakowania, które żyją
SCOBY: living packaging
Róża Rutkowska
2018

BURAKI LAB
BEETROOT LAB
Sonia Jaśkiewicz
2017

VIRTUAL SMOG
Maja Szerel, Karina Gorzkowska
2018

LABIRYNT
Labirynth
Sofija Pasalić
2018

Bujak
Aga Renes
data: 2018

MYKO
Marek Głogowski
2017

BIOPLASTIK

Joanna Włoszczuk
Maciej Tutak
Wanda Podbielska
Natalia Niewiadomska-Straszewska
Aneta Witas
2018

 

Kuratorki:  Anna Jęchorek, Marianna Czwojdrak

Anna Jęchorek – projektantka i kuratorka sztuki. Współwłaścicielka Extra Studio, które zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych, plakatów i publikacji. W swoich pracach łączy doświadczenie graficzne z rozległą wiedzą o designie i historii sztuki. W 2018 w pracowała w roli asystenta na Hong Kong Design Institute. Absolwentka Grafiki Projektowej i Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Galerii Nordenhake w Sztokholmie, Galerii Pablo & Paul w Monachium, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a także w biurze projektowym EDHV w Eindhoven. Więcej: annajechorek

Marianna Czwojdrak jest designerem, który w swoich projektach porusza kwestie znajdujące się na styku nowych technologii, designu, socjologii i geopolityki. Poprzez swoją działalność krytycznie patrzy na kształtowanie naszej codzienności przez współczesne technologie. Marianna traktuje design jako narzędzie do zadawania ważnych pytań o przemianach społeczno-technologicznych oraz spekulacji, czy nasza przyszłość rzeczywiście będzie taka, jak ją sobie wyobrażamy. Absolwentka HEAD-Genève, Szwajcaria, ze specjalnością Media Design.  Więcej: mariannaczwojdrak

 

Wystawa otwarta dla publiczności w dniach:

12-17.05. 2019 r. w godz. 12.00-20.00

18.05.2019 r. w godz. 12.00-22.00

Wstęp wolny!

 


ENGLISH VERSION

Do you know where the plastics you throw away can be found? They probably drift between Hawaii and California, forming the Great Pacific Garbage Stain. An island that, according to the latest research, occupies an area larger than the territory of France, Germany and Spain combined. Although it might seem like the Anthropocene is the ultimate triumph of man over nature, the statement is all wrong. Dominance does not mean victory, but defeat, the ramifications of which will be painfully felt by the people for generations to come. Over-exploitation of natural resources and increasing air pollution is a common problem for the global population and form a network of intertwined relationships, where the micro scale is constantly intertwined with macro scale.

What is the role of a designer in the age of mass production and materialism as the dominant doctrine? The young designers participating in the exhibition, present critical reflections and seek answers to the question of whether there is still a chance to control contemporary consumerism of the human civilization? Through a number of innovative solutions they look for alternatives to production processes, and the critical nature of their work is an incentive to reflect on modern societies and the challenges they have to face. Addressing social issues and returning to traditional artisan methods, designers contribute to the change of the paradigm of designer activity. More and more often they give up mass production for the benefit of unique (individual) projects, and in their activities they refer to the experience of personal microsystems. It remains an open question whether local projects can become a catalyst for change on a global scale?

 

Anna Jęchorek was born in Poland in 1991. She is a co-owner of an Extra Studio. Her projects are a mix of her experience in graphic design and broad knowledge of the history of art and design.

Marianna Czwojdrak: exploring the intersection of design, digital technologies and geopolitics, Marianna is interested in questioning the impact of emerging technologies on everyday life. Her critical approach intends to provoke a discussion, investigate underlying social and technological changes, and ask questions about what kind of future we want. Marianna is a designer & researcher who creates visual and interactive narratives to discuss important contemporary issues. She is currently a faculty member of the Collegium Da Vinci, Poznan, PL and has been teaching since September 2017. Marianna’s professional experience spans from graphic, experience and interaction design, exhibition and object-based research.
Previously at Superflux, London, UK.


Wystawy

11-18 maja 12.00-20.00

MicroSYSTEMS. Kuratorki: Anna Jęchorek, Marianna Czwojdrak