Wystawa: AERONAUCI, mieszkańcy powietrza.

Kuratorzy: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis (Centrala)

Wernisaż: 10 maja 2019 r., godz. 19.00

Miejsce: Stary Browar. Galeria przy Dziedzińcu. Poziom 0

 

Wystawa AERONAUCI, mieszkańcy powietrza.

Planetarna perspektywa podpowiada nam, że najmniejszy element świata można rozpatrywać w wielkich zależnościach. Przestrzeń w mieście nie jest pusta, posiada określoną zawartość. Współtworzą ją aerozole atmosferyczne, wilgoć, pyły pochodzenia mineralnego, popioły, cząstki sadzy, kurz z budów i rozbiórek budynków, zarodniki roślin i grzybów, zurbanizowane spektrum radiowe i elektromagnetyczne oraz zanieczyszczenia – hałas, substancje chemiczne i biologiczne uwalniane przez przemysł i gospodarstwa domowe. Przestrzeń tę zamieszkują populacje mikroorganizmów,  owadów, zwierząt i ludzi. Wszystko to razem stanowi powietrzną wspólnotę w procesie ciągłych zmian.

Autorki i autorzy prezentowanych na wystawie prac poszerzają słownik opisu naszych czasów pracując z niedostrzegalnymi elementami miejskiej przestrzeni. Pokazują jak ważne są drobiny i zależności różnych form życia lub trwania. Objaśniają odmienne prędkości zmian dla tego co ożywione, biologiczne i tego co nieożywione, mineralne. Tłumaczą koncepcję śladu węglowego i zanieczyszczenia świetlnego. Ujawniają eko-biografie różnych form współistnienia w tym zapachy przeszłości. Prezentują jak miasto prześwietla nam gwiazdy i płoszy nocne zwierzęta. Ilustrują jakich wyborów możemy dokonać, o których nieludzkich współmieszkańców miasta musimy szczególnie zadbać i jak wspierać wielogatunkową wspólnotę.

Autorki / autorzy: Beton (Marta Rowińska, Lech Rowiński), BudCud (Agata Woźniczka, Mateusz Adamczyk), Jan Domicz, Ola Niepsuj, One Meter (Mateusz Brzozowski), Studio Monnik (Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux) oraz Maciej Siuda Pracownia.

Kuratorzy: Centrala. Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis.

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis) – warszawskie studio architektoniczno-badawcze. Autorzy projektów rewitalizacyjnych, wystaw, przestrzeni publicznych i interwencji artystycznych w Polsce i za granicą. Ich sposobem pracy są w takiej samej mierze kreowane na bazie własnych badań narracje zmieniające wyobrażenia o przestrzeni, jak projekty budowlane i artystyczne. CENTRALA realizuje program reinterpretacji i interwencji dążących do odnowy języka architektury. Projekt “Amplifikacja natury” kuratorki Anny Ptak i CENTRALI prezentowany był w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury — La Biennale di Venezia 2018.

http://centrala.net.pl/

 

Wystawa otwarta dla publiczności w dniach:

12-17.05. 2019 r. w godz. 12.00-20.00

18.05.2019 r. w godz. 12.00-22.00

Wstęp wolny.

_____________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

AERONAUTS, airborne dwellers exhibition.
The planetary perspective tells us that the smallest element of the world can be seen as greatly dependent. The space in a city is not empty; it has a specific content. It is made up of atmospheric aerosols, moisture, mineral dust, ashes, soot particles, dust from the construction and demolition of buildings, plant and fungal spores, urban radio and electromagnetic spectrum and pollution such as noise, chemical and biological substances released by industry and households. The space is inhabited by populations of microorganisms, insects, animals, and humans. Together they form an airborne community in a process of constant change.
The authors of the works presented at the exhibition expand the glossary which helps us define our time by working with invisible elements of urban space. They show the importance of particles and dependencies of different forms of life or existence. They explain different speeds of change for the animated, or the biological and the inanimate, or the mineral. They explain the concept of carbon footprint and light pollution. They reveal eco-biographies of different forms of coexistence, including the scents of the past. They show how the light of the city screens starlight and scares the nightlife. They illustrate what choices we can make, what non-human co-residents of the city we must take special care of and how to support a multispecies community.
The authors: Beton (Marta Rowińska, Lech Rowiński), BudCud (Agata Woźniczka, Mateusz Adamczyk), Jan Domicz, Ola Niepsuj, One Meter Mateusz Brzozowski), Studio Monnik (Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux), and Maciej Siuda Pracownia.

Curators: Centrala. Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis.

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis) – a Warsaw-based architectural and research studio. Authors of revitalization projects, exhibitions, public spaces and artistic interventions in Poland and abroad. Their way of working is based on both their own research narratives which change ideas about space and on construction and artistic projects. CENTRALA implements a programme of reinterpretations and interventions aimed at renewing the language of architecture. The project „Amplification of Nature” by the curator Anna Ptak and CENTRALA was presented in the Polish Pavilion at the 16th International Architecture Exhibition — La Biennale di Venezia 2018.


Wystawy

11-18 maja 12.00-20.00

AERONAUCI, mieszkańcy powietrza. Kuratorzy: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis