16 maja 2019 r. (czwartek)

11.00–16.00 Warsztaty projektowe. Jak projektować dom studenta, by naprawdę był akademikiem? Czyli kiedy usługa mieszkaniowa to już coliving.

Prowadzący: Tomasz Bojęć. Think.co – real estate research lab

Miejsce: Słodownia +1, Stary Browar.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: poznandesignfestiwal

Jeszcze do niedawna funkcjonowała opinia, że akademiki to ostateczny wybór studentów, których nie stać na inne rozwiązania. Badania wskazują jednak, że nie jest to prawda. Studenci chcą mieszkać w domach studenta, nawet kiedy są droższe od stancji, jeśli spełniają jeden bardzo istotny warunek – budują społeczność. To istotne oczekiwanie, które spełniać musi każdy obiekt colivingowy, by mieścić się w granicach tego pojęcia. Warsztat pomoże odpowiedzieć na pytanie jak projektować przestrzenie wspólne w budynkach, by za pomocą architektury programować przyszłe doświadczenia użytkowników? W procesie warsztatowym zastosowane zostanie metoda mieszana warsztatów architektonicznych i design thinking.

 

Prowadzący:

Tomasz Bojęć – architekt i dziennikarz. Ekspert rynku nieruchomości w zakresie budynków usługowych i biurowych, oraz wpływu sharing economy na ten sektor. Doświadczenie zdobywał we Polsce i Europie współpracując z samorządami największych miast oraz firmami takimi jak Uniwersytet Warszawski, Metlife, czy Gazeta Wyborcza. Współtwórca firmy think co. – real estate research lab, która zajmuje się wdrażaniem metodologii service design na rynek nieruchomości. Poprzez autorski proces programowania inwestycji analizuje założenia inwestycyjne i uwarunkowania gospodarcze, przekładając je na wytyczne funkcjonalne oraz program użytkowy budynków i zespołów urbanistycznych.

Współprowadzący:

Dominika Pazder – ukończyła w 2001 roku studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskując certyfikat Royal Institute of British Architects. W latach 1996-2002 pracowała w biurach architektonicznych w Krakowie. W 2003 roku rozpoczęła pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego, gdzie pracuje nadal. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem „Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Badanie średniej wielkości miast Wielkopolski”. W latach 2010-2016 zatrudniona także na Wydziale Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W okresie 2012-2015 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z odnową obszarów śródmiejskich, powiązaniami aspektów przestrzennych i społecznych rewitalizacji, a także innowacyjnymi metodami waloryzacji przestrzeni miejskiej. Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa poświęcona jest problematyce przestrzeni publicznych, szczególnie w kontekście zwiększania ich atrakcyjności społecznej, podnoszenia jakości życia, jak również szeroko rozumianych związków człowieka z miejscem, rewaloryzacja estetyczna i wizualna przestrzeni publicznych czy placemaking. Autorka około 70 publikacji, w tym 2 monografii autorskich.

_____________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

11 am–4 pm

Design workshop. How to design a students’ hall of residence to really serve its purpose, or when a housing service means co-living.

Moderator: Tomasz Bojęć. Think.co – real estate research lab

Venue: Słodownia/Malt House +1, Stary Browar/Old Brewery.

Number of attendees limited. Attendance by registration.

Until recently, there was an opinion that dormitories were the final choice of students who could not afford other accommodation. However, research indicates that this is not true. Students want to live in student halls of residence, even when they are more expensive than private digs, provided the former meet one very important condition – they create a community. This is an essential expectation that every co-living facility must meet in order to fall within this notion. The workshop will help to answer the question how to design common spaces in buildings in order to use architecture to program the users’ future experiences. The workshop process will use a mixed method of architectural workshops and design thinking.

 

Moderator:

Tomasz Bojęć – architect and journalist. Real estate expert on commercial and office buildings and on the impact of sharing economy on this sector. He gained his experience in Poland and across Europe, working with local governments of major cities and companies such as Warsaw University, Metlife, and Gazeta Wyborcza. Co-founder of think co. – a real estate research lab, which deals with the implementation of service design methodology in the real estate market. His proprietary process of investment programming helps him to analyse investment assumptions and economic conditions, translating them into functional guidelines and utility programs of buildings and urban complexes.

 

co-moderator:

Dominika Pazder – graduated in 2001 from the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, receiving a Royal Institute of British Architects certificate. In 1996-2002 worked in several architectural offices in Cracow. In 2003 has began teaching and started a research work at the Faculty of Architecture, Poznan University of Technology at the Institute of Architecture and Planning. In 2009 defended the doctoral thesis concerning the issues of cultural space revival within city centre. The work was assessed with distinction. Since then has been working as Assistant Professor in the Department of Architecture and Spatial Planning at the Faculty of Architecture, Poznan University of Technology. In the period 2012-2015 acted as the Vice Dean of Students Affairs, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology. In the years 2010-2016 has worked at the faculty of Spatial Management at the Adam Mickiewicz University in Poznan. The main research interests focus on issues related to the renewal of inner-city areas, spatial and social aspects of city space regeneration, as well as the search for innovative methods of urban space valuation. Scientific and research work has been devoted to the issues of increasing attractiveness of public spaces, especially in the context of spatial and social aspects, as well as placemaking and questions of visual and aesthetic landscape revalorization. Author of about 70 scientific papers, including 2 individual books.


Warsztaty

16 maja 11.00-16.00

Warsztaty projektowe. Jak projektować dom studenta? Czyli kiedy usługa mieszkaniowa to już coliving.