10 maja 2019 r. (piątek)

godz. 10.00 – 16.00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE POZNAŃ DESIGN FESTIWAL:

Konferencja Design Hub #China Design. Sieć wymiany pomiędzy Polską a Chinami.

Miejsce: Słodownia +3, Stary Browar, ul. Półwiejska 42,

rejestracja: designhub.pl

KONFERENCJA ORGANIZOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, SEKTORY KREATYWNE.

OPIS KONFERENCJI:

Design, wraz z innymi branżami kreatywnymi, stał się w ostatnich latach bardziej zglobalizowany. Badania wskazują na to, że wiele ważnych zmian w designie i innych branżach kreatywnych ma miejsce niemal we wszystkich częściach świata. Branże te są również globalnie połączone lub zintegrowane, a tak zwane globalne sieci produkcyjne stają się ważnym sposobem organizowania działalności twórczej. Ludzie, firmy, miejsca, miasta i całe państwa stają się węzłami tych sieci. Połączenie z globalną siecią pomaga im uzyskać przewagę konkurencyjną.

Najnowszy raport na temat gospodarki kreatywnej (Creative Economy Outlook 2019) przedstawiony przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) pokazuje istotną rolę Chin w globalnej gospodarce kreatywnej. Przypadek Chin jest niezwykły z kilku powodów: dynamicznego i trwałego wzrostu w ciągu ostatnich trzech dekad; przesunięcia Chińskiej produkcji kreatywnej w kierunku globalnym; dominacja na światowym rynku handlu towarami i usługami kreatywnymi; i jego rola w regionalnej i globalnej gospodarce kreatywnej. Design jest najważniejszą częścią chińskiej gospodarki kreatywnej i stanowi aż 75% całkowitego chińskiego eksportu dóbr kreatywnych.

Celem konferencji jest przedstawienie chińskiego rynku designu i najważniejszych trendów w designie oraz architekturze, pokazanie roli mediów i promocji, a także pokazanie znaczenia konkursów projektowych. Ponadto uwaga uczestników skupiona będzie na różnych formach współpracy i sieci relacji. Zamierzamy zidentyfikować najważniejsze wydarzenia w Chinach, pokazując zróżnicowany kulturowo rynek kreatywny w Chinach.

W trakcie konferencji odbędzie się debata poświęcona możliwościom współpracy polskich i chińskich branż kreatywnych, a szczególności designu. Tematem będą również związane z tym szanse i zagrożenia, takich jak różnice kulturowe, zaangażowanie mediów czy wzajemna wiedza o kulturze, historii lub uwarunkowaniach prawnych. Poruszone zostaną także kwestie związane z możliwościami promocji Polski poprzez design w Chinach, a przez to włączenia naszego kraju w globalną gospodarkę kreatywną.

PROGRAM DESIGN HUB – KONFERENCJA:

Moderator: Krzysztof Stachowiak

Program

9.00 -10.00 rejestracja uczestników

10.00-10.20 Powitanie i wprowadzenie do Design Hub Platform oraz konferencji: Andżelika Jabłońska / prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak

10.20-10.40 – Inicjatywa Jeden pas, jedna droga: wymiar lokalny. prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

 

Panel I Wymiana międzynarodowa w branżach kreatywnych: Wymiana kulturalna i współpraca handlowa w dziedzinie designu.

10.40-11.00 Wymiana kulturalna i współpraca handlowa w ramach programu Jeden pas, jedna droga. 16+1. Jing Yao HUANG, założyciel i szef 16+1 Cultural Industry Development Corp., dyrektor generalny 16+1, Centrum Branż Kulturalnych i Kreatywnych

11.00-11.20 Porównanie pomiędzy Europą (Polska) i Chinami (Chengdu) w zakresie designu.  HE Chang, Mavis Director, Chengdu International Culture & Art Center (CDIA

11.20-11.40 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i interwencje designerów na 751D.PARK, Pekin. Miranda Yan, Dyrektor Pekińskiego Festiwalu Designu DJDW 751.

11.40-12.00 To Build  – China and Asia. James Wei Ke

12.00-12.20 China Design Centre: dzielenie się unikalnymi narracjami chińskiego designu ze światem. Shirley Chen.

12.20-13.00 dyskusja / pytania

13.00-14.00 przerwa / lunch

 

II panel Łączenie ludzi i firm poprzez siłę projektowania: narzędzia i rozwiązania

14.00-14.20 O sztuce i designie w przestrzeni publicznej. Monika Domańska. Traffic Design.

14.20-14.40 Nowe technologie jako istotny element współpracy w branżach kreatywnych. Piotr Majewski. Moov.

14.40-15.00 Wschodzący design Chin. Dai Bei, redaktor naczelna Sina Home China

15.00-15.20 Zmiana. Chiński rynek designu i architektury. Shen Jianghai Partner w DAGA Architects 

15.20-16.00 debata, pytania 

_____________________________________________________________

ENGLISH VERSION

ABOUT CONFERENCE:

Design, along with other creative industries, has become more globalized in recent years. There is evidence showing that many important developments in design and other creative industries take place now in almost all parts of the globe. These industries are also globally interconnected or integrated as so-called global production networks are emerging as an important way the creative activity is organized. People, firms, places, cities and nations are becoming nodes of these network. Being connected to the global network helps them to gain the competitive edge.

The latest Creative Economy Outlook (2019) presented by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) recognizes exceptional performance of China in the global creative economy. The case of China is remarkable for several reasons: its sustained growth over the past three decades; the shift toward global production in China; its dominance of the world market for trade in creative goods and services; and its role in sustaining both the regional and global creative economy. Design is the most important part of this economy with 75% share of total Chinese creative goods exports.

The aim of the conference is to introduce the Chinese design market, present the most interesting trends in design and architecture, show the role of media and promotion, as well as demonstrate the importance and strength of design competitions. Moreover, we will present forms of co-operation within the network and the role of networking. We intend to identify the most important events in China, showing a culturally diverse creative market in China.

The conference will be followed by a debate. During the conference we will discuss the possibilities of co-operation of the Polish and Chinese creative industries. We will also talk about the opportunities and risks associated with it, such as cultural differences, media involvement or knowledge of historical background and legal conditions. We also intend to touch on issues related to the project, such as the chances of promoting Poland through design in China.

PROGRAM

9.00 am -10.00 am Registration of the participants
10.00 am -10.20am Welcome & Introduction to the Design Hub Platform and the conference. Andżelika Jablonska / prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak
10.20 am -10.40 am– The Belt and Road Initiative (BRI): Local Dimensions / prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

Panel I – International exchange in the creative industries: Cultural Exchange and Business Cooperation in the design field

10.40 am – 11.00 am Cultural Exchange and Business Cooperation under Belt & Road. 16+1 Framework. Jing Yao HUANG, The Founder /CEO of 16+1 Cultural Industry Development Corp and the Director general of 16+1 Centre for Cultural and Creative Industries
11.00 am – 11.20 am The comparison between Europe (Poland) and China (Chengdu) in the Design Field.  HE Chang, Mavis Director, Chengdu International Culture & Art Center (CDIA)
11.20 am – 11.40 am Factory regeneration and design interventions in 751D.PARK, Beijing. Miranda Yan, The director of DJDW 751 Design Festival Beijing.
11.40 am – 12.00 pm To Bulid – China and Asia. James Wei Ke
12.00 pm – 12.20 pm China Design Centre: sharing the unique Chinese design stories to the world. Shirley Chen.
12.20 pm – 1.00 pm Dyskusja / Q&A
1.00 pm – 2.00 pm przerwa / lunch

 

Panel II – Connecting people and businesses through the power of design: tools and solutions
2.00 pm – 2.20 pm On art & design in the public realm. Monika Domańska. Traffic Design.
2.20 pm – 2.40 pm  New technologies as an important element of cooperation in the field of creative sectors. Piotr Majewski. Moov.
2.40 pm – 3.00 pm The Emerging Rise of Chinese Design. Dai Bei, The Chief Editor Sina Home China
3.00 pm – 3.20 pm Change. China Design market. Mr Wang.
3.20 pm – 4.00 pm Q&A

 


Poznań design talks

10 maja 10.00 - 16.00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE. Konferencja Design Hub #China Design. Sieć wymiany pomiędzy Polską a Chinami.