16 maja 2019 r. (czwartek)

17.30–18.30

Wykład. Życie między budynkami, czy w budynkach? Znaczenie przestrzeni wspólnych w obiektach usługowych i mieszkaniowych, jako odpowiedź na potrzeby społeczne i klimatyczne.

Prowadzenie: Tomasz Bojęć, think co.  – real estate research lab

Miejsce: Słodownia +1, Stary Browar

W budynkach spędzamy coraz więcej czasu. Przez wiele lat tłumaczyliśmy to wydłużającym się czasem pracy – jednak obecnie widać, że zaczynamy pracować coraz krócej, jednocześnie wciąż wydłuża się czas i zmienia sposób, w jaki korzystamy z budynków. Pojawiają się też badania i opinie które wskazują, że zmieniający się klimat, coraz większa amplituda temperatur, wilgotność i smog sprawią, że jakość powietrza w budynkach będzie niebawem lepsza, niż poza nimi. Wszystko to sprawia, że zmienia się również oczekiwanie co do wyglądu, charakteru i cech przestrzeni, które występują w budynkach. Inaczej zaczynają wyglądać lobby w biurowcach i hotelach. Inaczej wyglądają nawet same biura, które coraz bardziej przypominają parki rozrywki – nawet w dużych firmach. Zmienia się też sposób mieszkania, przez rozwijający się rynek usług mieszkaniowych, takich jak domy studenta, colivingi i domy seniora. Ostatnio pojawia się również dyskusja o tym, jak z tych samych powodów zmieni się rynek centrów usługowych i handlowych. Wszystkie te zmiany i dyskusje łączy jedna cecha – dotyczą przestrzeni wspólnych, użytkowanych przez wielu ludzi wedle ustalonych warunków. W trakcie wykładu przedstawione zostaną kierunki, w jakich podążają zmiany w sposobie projektowania przestrzeni wspólnych i jak istotne jest w ich planowaniu proces programowania, by we właściwy sposób odpowiedzieć na oczekiwania przyszłych użytkowników,  zapewniając im sukces funkcjonalny.

Tomasz Bojęć – architekt i dziennikarz. Ekspert rynku nieruchomości w zakresie budynków usługowych i biurowych, oraz wpływu sharing economy na ten sektor. Doświadczenie zdobywał we Polsce i Europie współpracując z samorządami największych miast oraz firmami takimi jak Uniwersytet warszawski, Metlife, czy Gazeta Wyborcza. Współtwórca firmy think co. – real estate research lab, która zajmuje się wdrażaniem metodologii service design na rynek nieruchomości. Poprzez autorski proces programowania inwestycji analizuje założenia inwestycyjne i uwarunkowania gospodarcze,  przekładając je na wytyczne funkcjonalne oraz program użytkowy budynków i zespołów urbanistycznych.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Lecture. Living between buildings or in buildings? – the significance of shared space in service and residential areas as a response to social and climate needs.

Moderator: Tomasz Bojęć, think co.  – real estate research lab

Venue: Słodownia/Malt House +1, Stary Browar/Old Brewery.

We are spending more and more time in buildings. For many years, we have been accounting for this by the extension of our working time. Now, however, we can see that we are starting to work shorter and shorter, but still the duration and way we use buildings is changing. There are also studies and opinions that indicate that climate change, increasing temperature amplitude, humidity, and smog will soon make the air quality in buildings better than that outside of them. All of this also changes the expectation of the appearance, character and characteristics of the space in buildings. Lobbies in office buildings and hotels are starting to look different. Even the offices themselves look different; they increasingly resemble amusement parks, even in large companies. The way of living is changing, too, by the developing market of housing services, such as student dormitories, co-living and senior citizens’ homes. Recently, there has also been a discussion on how the market for service and commercial centres will change for the aforementioned reasons. All these changes and discussions have one thing in common – they concern common spaces, used by many people according to the agreed conditions. The lecture will present the directions in which changes in the way shared spaces are designed, and how important is the programming process in their planning in order to adequately respond to the expectations of future users, ensuring their functional success.

Tomasz Bojęć – architect and journalist. Real estate expert on commercial and office buildings and on the impact of sharing economy on this sector. He gained his experience in Poland and across Europe, working with local governments of major cities and companies such as Warsaw University, Metlife, and Gazeta Wyborcza. Co-founder of think co. – a real estate research lab, which deals with the implementation of service design methodology in the real estate market. His proprietary process of investment programming helps him to analyse investment assumptions and economic conditions, translating them into functional guidelines and utility programs of buildings and urban complexes.


Wykłady

16 maja 17.30-18.30

Wykład. Życie między budynkami, czy w budynkach? Znaczenie przestrzeni wspólnych jako odpowiedź na potrzeby społeczne i klimatyczne.